Globalarättigheter

DHR har gjort det många sagt borde göras – illustrerat artiklar ur Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Vi kopplar dem till de globala målen – inte alla utan de som har direkt bäring på personer med funktionsnedsättning.

GLOBALA MÅL OCH RÄTTIGHETER

Please download for english, : A picture speaks louder than words

 

DHR arbetar rättighetspolitiskt med utgångspunkt från FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Att koppla samman konventionens artiklar och de globala målen i Agenda 2030 skapar samband och begriplighet, samt utökar användningen av bägge tillsammans.

Nio av de globala målen har direkt koppling till konventionens rättighetsartiklar. Vi har valt ut 13 artiklar som illustrerats i samma manér som målen är illustrerade för att på ett enklare vis förstå kopplingen. Vi kallar dem för Rättighetsikoner.

Rättighetsikonerna är fria att ladda ner och använda.

 

Artikel 5

Allas lika värde och rättigheter

Artikeln säger bland annat att alla människor ska behandlas lika och få samma skydd av
lagarna.
All diskriminering på grund av funktionsnedsättning ska förbjudas och staterna ska se till att anpassa så mycket som möjligt för personer med funktionsnedsättning så att de kan leva som andra och inte bli diskriminerade.

Ladda ner ikonen/download

Artikel 6

Lika fri- och rättigheter för kvinnor med funktionsnedsättning

Artikeln säger bland annat att staterna säger nej till att kvinnor och flickor med
funktionsnedsättning diskrimineras.
Staterna ska se till att kvinnor kan utvecklas och få möjlighet att göra mer själva, så att de kan få de rättigheter som står i konvention.

Ladda ner ikonen/download

Artikel 9

Lika tillgång till samhällets väsentliga funktioner

Artikeln säger bland annat att staterna ska säkerställa att personer med funktionsnedsättning
får tillgång på lika villkor som andra till bland annat den fysiska miljön, transporter,
information och kommunikation i städerna och på landsbygden.

Ladda ner ikonen/download

Artikel 12

Likhet inför lagen

Artikeln säger bland annat att staterna säger ja till att alla lagar ska gälla personer med
funktionsnedsättning på samma sätt som för andra.
Personer med funktionsnedsättning ska få det stöd de behöver i en domstol och domstolarna ska visa respekt och följa de mänskliga rättigheterna.

Ladda ner ikonen/download

Artikel 17

Lika rätt till personlig integritet

Artikeln säger att alla personer med funktionsnedsättning har rätt till respekt för sin fysiska och psykiska integritet på lika villkor som andra.

Ladda ner ikonen/download

Artikel 19

Lika rätt till valfrihet och delaktighet i samhället

Artikeln säger bland annat att staterna ska se till att personer med funktionsnedsättning kan välja att leva i samhället som andra.
Det innebär bland annat att personer med funktionsnedsättning ska kunna välja var de vill bo och med vem eller vilka de vill leva.

Ladda ner ikonen/download

Artikel 20

Lika möjligheter till personlig rörlighet

Artikeln säger bland annat att staterna ska se till att alla ska kunna röra sig så mycket som möjligt på det sätt som de kan och vill.
Det ska finnas bra hjälpmedel och stöd och service, till ett pris som personerna kan betala.

Ladda ner ikonen/download

Artikel 24

Lika tillgång till utbildning

Artikeln säger bland annat att staterna ska se till att personer med funktionsnedsättning får utbildning som andra. Det ska finnas alla olika slags utbildningar både för barn och vuxna, och ingen ska diskrimineras.
Det ska inte gå att säga nej till utbildning på grund av att en person har en
funktionsnedsättning.

Ladda ner ikonen/download

Artikel 25

Lika tillgång till sjukvård

Artikeln säger bland annat att staterna ska se till att personer med funktionsnedsättning ska
få samma hälso- och sjukvård som andra även när det gäller vård för att kunna få barn.
När staterna ger vård eller information till alla ska även personer med funktionsnedsättning få det.

Ladda ner ikonen/download

Artikel 27

Lika tillgång till arbete

Artikeln säger bland annat att staterna ska erkänna rätten till arbete för personer med
funktionsnedsättning på lika villkor som för andra. De ska ha lön och kunna leva på sitt
arbete.
De ska kunna arbeta på arbetsplatser där andra arbetar och som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Ladda ner ikonen/download

Artikel 28

Lika rätt till trygghet och värdig levnadsstandard

Artikeln säger bland annat att personer med funktionsnedsättning och deras familjer har rätt
till ett bra liv. Det betyder tillräckligt med mat, kläder och en bra bostad.
Staterna ska se till att personer med funktionsnedsättning har samma rätt som andra att få det bättre utan diskriminering.

Ladda ner ikonen/download

Artikel 32

Internationellt samarbete

Artikeln säger bland annat att staterna ska samarbeta med andra stater om konventionen.
De ska också samarbeta med organisationer i andra länder, särskilt organisationer med
personer med funktionsnedsättning.

Ladda ner ikonen/download

Artikel 33

Nationellt genomförande

Varje stat ska välja några hos regeringen som ska arbeta med denna konvention. Staterna
ska se till att en myndighet kontrollerar att alla följer denna konvention.
Personer med funktionsnedsättning och deras organisationer ska vara med i arbetet med
kontrollen.

Ladda ner ikonen/download